اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 2769
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 30 شهریور 1389
30 شهریور 1389

چهل حدیث از حضرت علی(ع)

دسته بندی: ⥀دين و مذهب-مسايل وحديث

1- هركس عيب خويش ببيند به عيب ديگران نپردازد.
2- مردم را بيازماي تا نهادشان را دريابي .
3- جدال تدبير را نابود ميكند.
4- بهاي هركس به ميزان سودمندي اوست.
5- انديشه كن آنگاه سخن گوي تا ا زلغزش زبان دورباشي.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
6- پيش ازپيري جواني وقبل ازبيماري تندرستي را درياب.
7- بسا گفتاري كه پاسخش خاموشي است.
8- سخن مانند داروست كمش سودمند و بسيارش كشنده است.
9- صرفه جويي درخرج نيمي از زاد و توشه است.
10- بزرگترين عيب انسان آن است كه عيب جويي كني به چيزي كه نظيرش درتونيز هست.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
11- كسيكه درسياستش قصوري رود در رياست به چيزي شمرده نميشود.
12- بهترين گفتار آن است كه با كردار راست آيد.
13- درراهي كه تو را خوف گمراهي است پيش مرو.
14- طمعكاردربند خواري گرفتاراست.
15- ازدوستي بخيل بپرهيز چه اوآنچه را سخت بدان نيازمندي ازتو دريغ ميكند.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
16- با پاداش دادن نيكوكار بدكار را بيازار.
17- شادماني مؤمن دررخساراوست واندوه او دردلش.
18- سخت ترين گناهان آنست كه گناهكار آنرا سبك بشمارد.
19- ارزش هرشخص به اندازه دانش اوست.
20- عاقل كسي است كه ازتجربه پند گيرد.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
21- ازآنچه نميداني سخن مگوي وهنگامي كه وظيفه اي درسخن گفتن نداري لب به سخن مگشاي.
22- انسان جاهل را نميبيني مگراينكه يا افراط ميكند يا تفريط.
23- خردشمشيري برنده است.
24- آرزوهاي خوش ، ديدگان بصيرت مردمان را نابينا ميسازد.
25-  قناعت ثروتي است كه هرگزبه پايان نميرسد.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
26- هركه با نادان همنشيني كند آماده جنجال است.
27-  خردمندترين مردم كسي است كه بيشتردرعاقبت كارهايش بينديشد.
28- دانش ازمال بهتراست زيرا دانش نگهدار توست  و تو نگهدارمالي.
29-  مراقبت درصفا و پاكي عمل دشوارتر از خود عمل است.
30- همنشين بي خردمباش كه او خود را براي تو آرايد و دوست دارد تو را چون خود نمايد.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
31- چه بسا امرمشكلي كه بانرمي  و مدارا آسان  شود.
32- هرگاه كسي ازبيان آنچه كه نمي داند ساكت شود اختلاف هم ساقط مي شود.
33- ناتوانترين مردم كسي است كه از يافتن دوست عاجز باشد و از اوناتوان تركسي است كه دوست خود را ازدست بدهد.
34- هر كس پر حرف باشد مردم از او دوري مي كنند.
35- نيكي به پدر ومادر از بزرگترين واجبات است.
-------------- چهل حدیث از حضرت علی(ع) -------------------
36- هر كس غذايش كمتر باشد دردهايش نيز كمتر است.
37- پست ترين مردم كسي است كه به ديگران اهانت كند.
38- برادر ديني خود را با روي خوش ملاقات كن.
39- از آن گناهان بپرهيزيد كه در چشمتان كوچك جلوه ميكند.
40- دلبستگي به دنيا آفت نفس آدمي است.

ابر تگ‌ها: حديث حضرت علي (ع)

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 7094
  • نويسنده: arash
  • تاريخ: 7 شهریور 1389
7 شهریور 1389

برنامه ایی ساده مخصوص حرفه ایها!

دسته بندی: ✔نرم افزارهاي مفيد و كاربردي

  نرم افزارهاي موجود در  سايت ، اختصاصي و توسط تيم برنامه نويسي سايت زاويه نوشته شده است.
 
 

 

 

توسط این نرم افزار به راحتی بین کلمهایی که بصورت لیست دارید با حروف مختلف لیستهای مختلف بگیرید یا حروف خاصی را حذف کنید.برای به دست آوردن لیستی از ایملهای گروهی یا تهیه لیستهای مختلف بلاگها و سایتها برای فرستادن ایمیل یا نظر کاربرد اساسی دارد.

 

ابر تگ‌ها: مختلف لیستهای حروف تهیه گروهی لیستی ایملهای بلاگها سایتها کاربرد اساسی دارد نظر ایمیل برای فرستادن آوردن حذف بین کلمهایی