اطلاعات مطلب
4 مرداد 1388

شعر یعنی ...

دسته بندی: ⥀ شعر و متون ادبي

شعر یعنی ...

شعر یعنی ، احساس و یک هنر
شعر یعنی ، ردپا و در گذر

شعر یعنی ، قالب و وزن و ردیف
شعر یعنی ، امتیاز و بس حریف

شعر یعنی ، نکته های عارفان
شعر یعنی ، شکوه های عاشقان

شعر یعنی ، خانه در احداث عشق
شعر یعنی ، ریشه در میراث عشق

شعر یعنی ، جانمازی در ادب
شعر یعنی ، هم شگفتی هم عجب

شعر یعنی ، نکته از دل می زند
شعر یعنی ، گفته بیدل می زند

شعر یعنی ، دریایی در زبان
شعر یعنی ، دنیایی در بیان

شعر یعنی ، چکه هایی از درون
شعر یعنی ، آیه هایی از برون

شعر یعنی ، با دل همساز است و بس
شعر یعنی ، با دل همراز است و بس

شعر یعنی ، چشمه هایی از غزل
شعر یعنی ، غنچه هایی از ازل

شعر یعنی ، با ترانه سازگار
شعر یعنی ، با بهانه یادگار

شعر یعنی ، نامه های پر سخن
شعر یعنی ، تازه های این زمن

شعر یعنی ، شعر نو و انجمن
شعر یعنی ، نو بهاری از سخن

شعر یعنی ، تازه از شعر قدیم
شعر یعنی ، شاعران را شد حریم

شعر یعنی ، در لباسی شاد و غم
شعر یعنی ، در عبایی نثر و نظم

شعر یعنی ، طالبانش در صفند
شعر یعنی ، حامیانش باورند

شعر یعنی ، بوسه های فکر من
شعر یعنی ، ناله های بکر من

شعر یعنی ، سازش حرف دلم
شعر یعنی ، حافظ دور و ورم

شعر یعنی ، در کنارش ماهری
شعر یعنی ، در رکابش ( طاهری)
***
میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

ابر تگ‌ها: شعر یعنی میرحمزه طاهری